Royal Cantin Medju Ħfief Kura għall-klieb adulti ħfiefIl-problemi tas-saħħa jistgħu jkunu assoċjati ma 'ġisem li għandu piż żejjed. Jekk il-kelb tiegħek huwa suxxettibbli għal żieda fil-piż, tista 'tgħinha tibqa' fil-forma u tiffranka l-attività.

Laħam u prodotti tal-annimali, prodotti veġetali, ċereali, minerali, zokkor varji. OBAVKA f'1kg: Vitamina D3 130 Me, E1 (Ħadid): 6 mg, E2 (jodju): 0.3 mg, E4 (ram): 2.7 mg, E5 (manganiż): 1.7 mg, e6): 17 mg. Nutrijenti tat-Tmigħ: Squirils: 8.7% - Xaħam: 2.3% - Minerali: 1.7% - TIPI TOTAL: 1.7%, BEV * - 4.6% * BEV - Estratti Estratti tal-Baħar

  • Ôðóêòîîëèãîñàõàðèäûè äðîææè (ïîñòàâùèê ìàííîîëèãîñàõàðèäîâ) äëÿ çàáîòû â ïèùåâàðåíèè
  • ÆèðíûåÎìåãà-êèñëîòû è öèíê äëÿ áëåñòÿùåé øåðñòè è çäîðîâîé êîæè
  • Ëþòåèíäëÿ ñîõðàíåíèÿ îñòðîòû çðåíèÿ < / LI>
  • Kmamar äààaõõõèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèéõõõõõõõõõ

ñóõîé êîðì Royal Canin Medju Kura tal-Piż ñåöèaëèèèèâÕ â áëõõ ñîáê õè ñîáeê ñðåäííõõ ïî ï ñ î ñêëîííííáä ñêëíííííáä êíаêðõ ñ êíаêðó ê êíаáîðó èçèíåã.

45-ëåòíèé îïûò è ïðîôåññèîíàëüíûé IAO ÷ íûé ïîäõîä Irjali Caninïðèâåë ê ñîçäàíèþ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êîðìîâ, ñðåäè êîòîðûõ âëàäåëüöû â ÷ åíüðàçíûõ II îáðàçó æèçíè, ïîðîäå, ðàçìåðó è îñîáåííîñòÿì çäîðîâüÿ ïèòîìöåâ ñìîãóòïîäîáðàòü ïîäõîäÿùåå èìåííî Ei.

Äëÿ îïòèìèçàöèè è ïîñëåäóþùåãî ïîääåðæàíèÿ âåñàæèâîòíîãî Irjali Canin ñîçäàëðåöåïòóðó Medju Light Piż Kura, ñîäåðæàùóþ IA 18% ìåíüøå êàëîðèé II ñðàâíåíèþ ni ñòàíäàðòíûì ðàöèîíîì. Ðàçìåðïîðöèè îñòàåòñÿ ïðèâû ÷ IUI, EAE è ÷ óâñòâî íàñûùåíèÿ ca n ÷ AO ðàçíûõ âèäîâêëåò ÷ àòêè, è äèåòîëîãè ÷ åñêèé ïîäõîä ê ïèòàíèþ è âåñó ñîáàêè IA âûçûâàåò ó íååäèñêîìôîðòà. 27% Á á Äöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ÷ eee III 11%) ñ üüþüü L-êàðíààààüüüóóóóóòò l lu å ÅùååàààååååÅåååååååååå êêêêêêêëëëëëëëëëêëêëëêëëêê ë EEE ëëëëë-â

Èõ zija ààüüüüüüüãàààààààààààààààààààààààààààà

Ñîñòàâ: äåãèäðàòèðîâàííîåìÿñî ïòèöû, ÿ ÷ ìåíü, ðàñòèòåëüíàÿ êëåò ÷ àòêà, Den, êóêóðóçà, ãèäðîëèçàò áåëêîâæèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ *, æèâîòíûå æèðû, ñâåêîëüíûé æîì, ïøåíèöà, êóêóðóçíàÿêëåéêîâèíà, äðîææè, ðûáèé æèð, ôðóêòîîëèãîñàõàðèäû, ñîåâîå ìàñëî, ìèàüüûûâåæåæååååååååe ÀÀÀ ÉàààyàââââÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂâ, éêêêêêêêê, êíí ... * L. .: Għażliet, biljetti ïîûüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüñüüü

Ikel xott għal klieb ta 'razez kbar (piż tal-klieb minn 26 sa 44 kg, età ta' aktar minn 15-il xahar), suxxettibbli għal piż żejjed

Tippermettilek tnaqqas il-konsum tal-enerġija bi 30%, mingħajr ma tnaqqas il-volum tal-porzjon. Il-kontenut miżjud tal-proteina (27%) b'kontenut baxx ta 'xaħam (11%) jipprevjeni t-telf tal-massa tal-muskolu, u l-carnitine jistimula l-metaboliżmu tax-xaħmijiet, filwaqt li jżomm il-massa tal-muskolu.

Il-formula arrikkita tal-fibra tgħin biex tnaqqas is-sentiment tal-ġuħ bejn l-ikliet u tikkontribwixxi għal saturazzjoni aktar mgħaġġla.

Il-formula tgħin biex tinżamm is-saħħa tal-għadam u l-ġogi ta 'klieb adulti ta' daqsijiet kbar meta telf ta 'piż.

qamħ, laħam tat-tjur deidratat, xgħir, fibra veġetali, glutina tal-qamħ, iżolat proteini tal-pjanti *, xaħmijiet tal-annimali, proteini ta 'l-annimali ta' l-annimali, pitravi, minerali, żejt tal-ħut, ħmira, frott, frott tal-frott, idroliżi mill-krustaċej Shell (sors ta 'glucosamine), idroliżat mill-qarquċa (sors ta' chondroitin).

Addittivi (f'1 kg) - Komponenti magħmula fil-proċess tal-produzzjoni Vitamina A: 16900 Me, Vitamina D3: 900 Me, Ħadid: 40 mg, jodju: 53 mg, żingu: 173 mg, moħħ: 0.06 mg, l-carnitine: 200 mg.

Ikel niexef sħiħ għall-adulti u xjuħija klieb żgħar dimensjonali (piż minn 1 sa 10 kg) fl-età ta '10 xhur u aktar suxxettibbli għall-piż żgħir piż tal-piż tal-piż (Mini Light Piż Caa)

Ingredjenti: proteini ta 'l-annimali deidrati (għasafar), qamħ, xgħir, ross, iżolat proteini veġetali *, il-glutina tal-qamħ, proteini ta' l-annimali idroliżat (addittivi aromatiċi tat-taħwir), fibra veġetali, xaħmijiet tal-annimali, pitravi, trab ċellulożiku, Minerali, żejt tal-ħut, ħmira u prodotti tal-fermentazzjoni, żejt tas-sojja, qoxra u żrieragħ tal-pjantaġġini, frott tal-frott, żejt farmaċewtiku, estratt vertikali (sors lutein).

Addittivi (f'1 kg): Addittivi nutrizzjonali: Vitamina A: 22000 Me, Vitamina D3: 1000 Me, Ħadid: 36 mg, jodju: 3.6 mg, manganiż: 47 mg, żingu : 136 mg, Moħħ: 0.04 mg - Preservattivi - Antiossidanti.

Kontenut ta utrijenti: Squirils: 30.0% - Xaħam: 11.0% - Minerali: 5.2% - Ikel Fissjoni: 6.6% - aċidi xaħmija Omega 3: 5.2 g / kg.

Mod ta 'Użu: Ara t-tabella. Għalf lest għall-użu. Kun żgur li l-kelb tiegħek dejjem ilma ħelu. Serje OMER, in-numru ta 'reġistrazzjoni tal-manifattur u l-ħajja fuq l-ixkaffa huwa indikat fuq il-pakkett. Tarmi f'post niexef u frisk.

Manifattur: PL 1219007P - Royal Canin Polska Sp. z o. ., Ul. GRABSKA 10, 32-005 Niepolice, Polonja, Polonja Importatur fir-Russja: Russa JSC (Royal Canin Russja), 141870, ir-Russja, Reġjun ta 'Moska, Dmitrovsky., D. Kuzyaevo, 70. Hotline Ħieles: 8-800-200-37- 35.

Informazzjoni dwar l-ingredjenti u l-kompożizzjoni tan-nutrijenti fuq is-sit hija referenza. L-informazzjoni kollha tal-prodott hija rrappreżentata direttament fuq il-pakkett.

Aħna nużaw cookies
Aħna nużaw cookies biex niżguraw li nagħtuk l-aqwa esperjenza fuq il-websajt tagħna. Bl-użu tal-websajt taqbel mal-użu tagħna ta 'cookies.
Ħalli cookies.